نمونه پروژه های اجرا شده توسط سولار سامانه زنجان

نیروگاه 40 کیلواتی تزریق به شبکه خانه سالمندان اصفهان
پروژه 7کیلواتی بزرگترین گنبد خشتی جهان (سلطانیه)
سیستم خورشیدی 2 کیلواتی شرکت گاز شهرستان طارم
پروژه 100کیلواتی تزریق به شبکه نائین اصفهان
سیستم هیبرید خورشیدی و توربین بادی شرکت گاز  ابهر
نیروگاه 2 کیلواتی معبد داش کسن (سلطانیه)
پروژه 20کیلواتی تزریق به شبکه نائین اصفهان
نیروگاه 200 کیلواتی تزریق به شبکه اصفهان